poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

 

INFORMUJEMY, co następuje

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie,

  1. Wojska Polskiego 2a, 77-400 Złotów

reprezentowane przez Dyrektora – Kamilę Krzanik – Dworanowską

email: poczta@muzeum-zlotow.pl

tel: 67 263 28 72

 

 

Inspektorem ochrony danych w Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie jest:

Alicja Mendyk

  1. Łowiecka 1

77-400 Złotów

Tel: 500 329 056

Email: am-iod@wp.pl

 

Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem muzeum.

 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielona przez Państwa zgoda.

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji działalności statutowej muzeum oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :

  • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów,
  • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa

 

Okres przechowywania danych osobowych:

  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów,
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Państwa rzecz usług – przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług,
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa przez Muzeum treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;

Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

Charakter wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług, na Państwa rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości świadczenia usług i realizacji umów.