poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

OGÓLNOPOLSKI PLENER RZEŹBIARSKI w Zagrodzie Krajeńskiej w Złotowie 2024

Plenery  rzeźbiarskie są niezwykłą formą edukacji przyrodniczej, promocji walorów regionu, twórczości artystów oraz wymiany doświadczeń. Znaczenie tradycji i kultury jest dla nas niezwykle istotne, chcemy więc propagować bogactwo sztuki oraz silne powiązania pomiędzy przyrodą i kulturą na wszelkie możliwe sposoby – tym razem poprzez jedną z najstarszych form wyrazu artystycznego jaką jest rzeźba.

Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja przy współpracy z Muzeum Ziemi Złotowskiej i lokalnymi Nadleśnictwami ma ogromną przyjemność zaprosić wszystkich artystów-amatorów
z rzeźbiarskim zacięciem do udziału w tegorocznym PLENERZE RZEŹBIARSKIM, który odbędzie się w dniach 14-15.09.2024 r. w Zagrodzie Krajeńskiej w Złotowie.

Bedzie to wydarzenie ogólnopolskie o formule konkursowej, a w skład jury wejdą wszyscy  goście odwiedzający Zagrodę Krajeńską podczas jego trwania.

 

 

OGÓLNOPOLSKI PLENER RZEŹBIARSKI

o formule konkursowej

w Zagrodzie Krajeńskiej

w Złotowie, 2024

 

REGULAMIN

 

 

 • Cele

 

Celem zadania jest:

 • wzbogacenie oferty kulturalnej Gminy Miasta Złotów
 • wspieranie i integracja amatorskiego ruchu artystycznego
 • edukacja poprzez sztukę – pokazy artystyczne i rękodzielnicze dla mieszkańców Gminy Miasta Złotów

 

 • Organizacja i koordynacja wydarzenia

 

 • Organizator Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego: Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja
 • Współorganizatorzy: Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie oraz lokalne Nadleśnictwa
 • Koordynatorka: Katarzyna Filipek

 

 

 • Warunki uczestnictwa

 

Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski ma formę konkursu na najlepszą realizację

 • Do konkursu przystąpić może każda pełnoletnia osoba z przynajmniej podstawowym doświadczeniem rzeźbiarskim, zamieszkująca na terenie Polski.
 • W celu wzięcia udziału w wydarzeniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie https://muzeum-zlotow.pl
  w zakładce wydarzenia lub w siedzibie Muzeum Ziemi Złotowskiej przy ul. Woj. Polskiego 2a
  w Złotowie).
 • Do wypełnionej karty zgłoszeniowej należy dołączyć portfolio w postaci min. 5 zdjęć swoich wcześniejszych realizacji rzeźbiarskich.
 • Kartę zgłoszeniową wraz z portfolio należy wysłać w terminie do 20.07.2024 r. pocztą tradycyjną na adres Muzeum Ziemi Złotowskiej, ul. Woj. Polskiego 2a, 77-400 Złotów lub elektroniczną na adres poczta@muzeum-zlotow.pl. Możliwe jest również osobiste dostarczenie zgłoszenie do siedziby MZZ.
 • Na podstawie otrzymanych portfolio organizatorzy wybiorą 10-cioro artystów z całego kraju, którzy będą mogli wziąć udział w konkursie podczas Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego w zagrodzie Krajeńskiej w Złotowie. O zaklasyfikowaniu się, bądź jego braku, organizator poinformuje artystów drogą telefoniczną lub elektroniczną w terminie do 14.08.2024 r.
 • Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przekazaniem wykonanych podczas pleneru prac rzeźbiarskich oraz praw autorskich na rzecz organizatora. Prace mogą zostać wykorzystane przez organizatorów i współorganizatorów w celach promocyjnych (np. w mediach, na portalach społecznościowych, stronie internetowej, w promocyjnych materiałach itp.) i edukacyjnych.
 • Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu.
 • Administratorem danych osobowych jest Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie, ul. Wojska Polskiego 2a 67 263 28 72. Inspektorem danych osobowych jest Alicja Mendyk tel.500 329 056 email: am-iod@wp.pl. Dane osobowe, w tym również wizerunek, przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz wręczenia nagród. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.
 • Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do: wglądu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody oraz złożenia skargi do prezesa UODO. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w treści klauzuli informacyjnej, dostępnej w siedzibie oraz na stronie internetowej muzeum.
 • Wykonane podczas Pleneru konkursowe prace rzeźbiarskie eksponowane będą w przestrzeni Zagrody Krajeńskiej w Złotowie jak również na konkretnych stanowiskach wskazanych przez Nadleśnictwa współorganizujące wydarzenie.

 

 

 • Założenia organizacyjne

 

 • Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski w Zagrodzie Krajeńskiej w Złotowie ma formę konkursu.
 • Temat zadania, do wyboru:
 • Zwierzęta gospodarcze w Zagrodzie – forma edukacyjna, dekoracyjna, dopuszczalna jest także użytkowa typu siedzisko/ławka
 • Św. Jan Nepomucen – postać patrona, który według tradycji ludowej chronił pola
  i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Dlatego figury Jana Nepomucena (Nepomuki) można spotkać jeszcze dzisiaj przy drogach w sąsiedztwie mostów i rzek.

 

 • Technika i forma prac:
 • praca przestrzenna, jedno lub wieloelementowa z wykorzystaniem min. 75% danego materiału
 • technika – rzeźba
 • materiał – drewno lipowe
 • Organizatorzy zabezpieczają plener w materiał (drewno) do kompletnej realizacji projektów
  i stanowisko pracy z dostępem do prądu w razie potrzeby.
 • Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z własnych narzędzi.
 • Plener odbędzie się niezależnie od czynników atmosferycznych. W przypadku opadów organizator zapewnia zadaszenie.
 • Każdy uczestnik konkursu może mieć jednego pomocnika (organizator nie pokrywa kosztów jego noclegu i wyżywienia).
 • Drewno i stanowisko pracy dla każdego uczestnika organizatorzy wybierają losowo.
 • Każdy z uczestników otrzyma od organizatora zdjęcie wylosowanego drewna wraz z jego dokładnymi wymiarami (każdy o długości ok. 2m). Warunkiem otrzymania tych informacji jest podanie adresu e-mail.
 • Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski o formule konkursowej w Zagrodzie Krajeńskiej w Złotowe trwać będzie dwa dni 14-15.09.2024 według planu:
 • 09 (piątek) – zameldowanie w miejscu noclegowym (transport w zakresie własnym)
 • 09 (sobota), godz. 7.00 – śniadanie (w miejscu noclegu)

godz. 8.00 – oficjalne otwarcie Pleneru i rozpoczęcie prac

godz. 12.00 – przerwa kawowa (na terenie Zagrody)

godz. 16.00 – obiadokolacja (na terenie Zagrody)

godz. 18.00 – koniec pierwszego dnia pleneru. Nocleg

 • 09 (niedziela), godz. 7.00 – śniadanie (w miejscu noclegu)

godz. 8.00 – rozpoczęcie prac konkursowych

godz. 11.00 – przerwa kawowa

godz. 14.00 – obiad (na terenie Zagrody)

godz. 16 – zakończenie prac konkursowych, podliczenie głosów

godz. 16:30 – 18:00 – podsumowanie konkursu, rozdanie nagród
i dyplomów. Zakończenie sezonu w Zagrodzie Krajeńskiej
w Złotowie.

 • Dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników organizatorzy zapewniają dwa noclegi
  (piątek i sobota) oraz wyżywienie: śniadanie, słodki poczęstunek, napoje, obiadokolacja.

 

 

 • Przebieg konkursu

 

 • Konkurs rozpoczyna się wraz z oficjalnym otwarciem Pleneru w sobotę
  14-go września 2024 r. o godz. 8.00.
 • Każdemu uczestnikowi przypisane jest, wcześniej wylosowane przez organizatorów, stanowisko pracy wraz z materiałem – drewnem i dostępem do prądu jeśli jest to wymagane. Każde stanowisko będzie miało swój numer.
 • Przez cały czas trwania wydarzenia gościom zagrody rozdawane będą karty do głosowania.
 • Każdy z gości będzie mógł oddać jeden głos wpisując numer wybranego stanowiska
  w odpowiednim miejscu na karcie.
 • Karty z więcej niż jednym głosem, nieczytelne lub bez głosów będą uznane za nieważne.
 • Głosy należy wrzucać jedynie do przeznaczonego na ten cel, odpowiednio oznakowanego pojemnika.
 • O zajęciu miejsca na podium decydować będzie ilość głosów oddanych przez gości Zagrody podczas trwania wydarzenia (2 dni).
 • Zakończenie prac konkursowych nastąpi w niedzielę 15-go września 2024 r. o godz. 16.00.
 • Warunkiem uczestnictwa w podsumowaniu konkursu jest ukończenie zadania w wyznaczonym przez organizatorów terminie.
 • Po podliczeniu głosów przez organizatorów (ok. godz. 16:30) nastąpi oficjalne podsumowanie konkursu, ogłoszenie zwycięzców oraz rozdanie nagród i upominków.
 • Dla zwycięzców konkursu organizator przewidział nagrody za I, II i III miejsce, dyplomy, podziękowania oraz upominki za uczestnictwo dla wszystkich artystów.

 

 • Postanowienia końcowe

 

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć prac biorących udział w Konkursie z portfolio uczestników.
 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 • Ostateczne decyzje w sprawach spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem, podejmuje koordynator wydarzenia.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

karta zgłoszeniowa

Zagroda Krajeńska w Złotowie

Zagroda Krajeńska w Złotowie to ważna atrakcja przy miejskiej promenadzie. W tym małym skansenie znajduje się zagroda z XVIII w. z budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Zagroda przybliża tradycyjne budownictwo Krajny Złotowskiej, które od XVIII wieku charakteryzowało się techniką szachulcową (wcześniej drewnianą). Zagrody miały kształt czworoboku, zamykane były od tyłu stodołą. Po jednej stronie znajdował się budynek gospodarczy, w którym mieściły się stajnia, obora i chlew. Budynek mieszkalny – chałupa, stała szczytem do drogi. Stałym elementem chałupy był podcień, początkowo zajmujący cały szczyt, z czasem zredukowany do części narożnej.

Przykładem budynku z podcieniem narożnym była chałupa ze Starej Świętej z 1790 roku (jej zabudowa gospodarcza, także szachulcowa, funkcjonowała do 1929 roku). Chałupa ze Starej Świętej powstała na miarę potrzeb krajeńskiej kmiecej rodziny z końca XVIII wieku. Zbudowana została przez bogatego gospodarza Brożka, właściciela 15 ha ziemi, posiadającego służbę. Do domu prowadziły dwa wejścia – jedno przez narożny podcień, który sąsiadował z izbą przednią – „czeladną” (dla służby), drugie, od podwórza przez sień, prowadziło do „czarnej kuchni” i do izby dużej „białej”.  Za nimi mieściły się alkierz (sypialnia) i komora. Pod izbą dużą znajdowała się piwniczka wyłożona polnymi kamieniami.

Chałupa w Starej Świętej od 1973 r. do 1994 r. pełniła funkcję Izby Regionalnej, oddziału Muzeum Ziemi Złotowskiej. Obiekt wcześniej wyremontowano i zgodnie z jego charakterem urządzono wewnątrz izbę regionalną.  Wnętrze jej wyposażone jest w zabytkowe sprzęty krajeńskie. Dotychczasową właścicielką tego domu była Elżbieta Sobbek, była działaczka Związku Polaków w Niemczech. W latach 1935-39, w okresie nasilającego się terroru hitlerowskiego, pracowała jako przedszkolanka w polskim przedszkolu w tej wsi. […] Jest rzeczą całkowicie zrozumiałą, że obecnie jest ona etatową opiekunką filii muzeum Ziemi Złotowskiej we wsi Stara Święta; mówiąc inaczej, opiekuje się starą krajeńską chałupą, w której mieszka i w której się urodziła. – donosił „Głos Koszaliński”.

Dziś ten budynek już nie istnieje, zaniedbany i zniszczony został rozebrany i odtworzony przy złotowskiej promenadzie. Obecny budynek posiada oryginalne okna i drzwi od strony podcienia. Przez 10 lat obiekt był użytkowany przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej. Od 2020 roku zrekonstruowana zagroda jest pod opieką muzealników.Pracownicy muzeum uporządkowali teren, wykonali prace konserwacyjne budynków i zmodernizowali wystawę. Widzimy, że zainteresowanie obiektem, którym dotychczas opiekowali się Pan Bolesław Piotrów i Zygmunt Lenc, pozostało duże i klimat tego miejsca nadal przyciąga mieszkańców miasta i turystów. W towarzystwie natury można przypomnieć sobie, jak żyli nasi przodkowie i jak wiele od tego czasu się zmieniło.

Kuźnia wzbudza duże zainteresowanie, nie tylko męskiej grupy naszych gości. Najważniejszą częścią kuźni było kamienne lub ceglane palenisko, wylepione gliną, z umieszczonym w jednej ze ścian otworem, przez który dochodziło doń powietrze wydmuchiwane przez miech kowalski. Nieodzownym elementem wyposażenia kuźni było kowadło. Sytuowano na środku izby, stawiając je na grubym, wkopanym w ziemię pniu, obok którego znajdowała się rynienka wypełniona wodą, przeznaczona do hartowania wykuwanych przedmiotów. Pod ścianami pomieszczenia rozmieszczano resztę narzędzi, wśród których nie mogło zabraknąć różnego rodzaju kleszczy, służących do chwytania i przytrzymywania rozżarzonego żelaza podczas kucia, oraz młotów i młotków, za pomocą których kowal nadawał kutym przedmiotom pożądany kształt.

Nowa ścieżka zwiedzania sprawia, że zwiedzający w przestrzeni zagrody mogą przyjrzeć się najciekawszym eksponatom, ale także samodzielnie dowiedzieć się więcej o ich historii i przeznaczeniu. W zagrodzie można dać upust wszystkim zmysłom. Sezon wakacyjny obfituje w kolorowe i smaczne owoce, które pozwalamy do woli podjadać naszym gościom. Nowością w naszej zagrodzie jest Ścieżka zmysłów – konstrukcja, która pozwala odkryć naturę poprzez dotyk. Składa się z 4 kwater, w których umieszczone są: słoma, kamienie, szyszki, kora. Użytkownik kolejne etapy zabawy pokonuje przechodząc je gołą stopą, dzięki czemu pokonując ścieżkę ma urozmaicone doznania dotykowe. Dzięki temu rozwiązaniu atrakcja turystyczna Złotowa została odświeżona i urozmaicona. Jeszcze w sezonie letnim 2020 zaproponowaliśmy mieszkańcom miasta oraz gościom cykl wydarzeń, które mamy nadzieję wpiszą się w stały harmonogram imprez kulturalnych.

Adaptacja zagrody do celów muzealnych znacznie powiększa naszą bazę ekspozycyjną oraz warunki magazynowania zbiorów. W chacie prezentowane są zabytki kultury ludowej, na które brak miejsca w samym muzeum. Pracownicy opracowali nową wystawę stałą „Kultura ludowa Krajniaków Złotowskich”, na której pojawiło się wiele starych obiektów, które w dużej części pochodzą od samych mieszkańców regionu. Pod każdym obiektem znajdują się opisy, w formie ciekawych popularno-naukowych tekstów, które przybliżają zagadnienia związane z regionem, jego kulturą, obrzędami religijnymi, strojami i sztuką. W przyszłości planujemy również filmowy katalog wystawy, złożony z krótkich materiałów wideo, zrealizowanych na ekspozycji skansenu, a pokazujących w detalach wybrane przedmioty. Dla osób niewidomych i słabowidzących trasa zwiedzania zostanie udostępniona poprzez audiodeskrypcję wybranych eksponatów i obiektów, przygotowaną w formie plików mp3. By lepiej odtworzyć w wyobraźni elementy ekspozycji można będzie także skorzystać z kopii eksponatów i ich detali.

Dowiedz się.
Skip to content