poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Konkurs plastyczny „Z gwiazdą po kolędzie”

Muzeum Ziemi Złotowskiej ogłasza konkurs plastyczny:
„Z gwiazdą po kolędzie”

 

Kolędowanie, czyli obchodzenie domów przez kolędników w celu zapewnienia odwiedzanym ludziom szczęścia, to jeden z najdawniejszych obrzędów nie tylko na Krajnie. Na Kaszubach i częściowo regionach sąsiednich kolędników zwano GWIŻDŻAMI, GWIAZDKAMI lub GWIAZDORAMI. W odwiedzanych domach kolędnicy śpiewali, tańczyli i płatali figle. Na pożegnanie składali życzenia i dziękowali za dary.
Nasi sąsiedzi z północy (Kaszubi) wędrowali z szopkami już w czasie Adwentu, południowi zaś (Kujawiacy i Pałuczanie) zwyczaj ten rozpoczynali w czasie Bożego Narodzenia oraz w karnawale. W święto Trzech Króli kolędowali chłopcy przebrani za królów: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pod koniec XIX w. zwyczaj ten był bardzo popularny. Chłopcy nosili na głowach papierowe korony, hałasowali diabelskimi skrzypcami i burczybasem. Trzej królowie najczęściej wędrowali także z gwiazdą.

 

§ 1
Cele Konkursu
1) Celem konkursu jest:
• Zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o kulturze, historii i naturze regionu
• Kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego
• Uwrażliwienie na duchowe aspekty życia
• Dostrzeganie piękna otoczenia
• Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności
• Pobudzenie twórczej wyobraźni
• Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi
• Promowanie osiągnięć osób uzdolnionych plastycznie

§ 2
Organizator Konkursu
1) Organizatorem Konkursu jest Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie
2) Patron honorowy: Burmistrz Miasta Złotowa

§ 3
Założenia organizacyjne
1) Zadanie konkursowe polega na wykonaniu gwiazdy kolędniczej.
2) Technika i format prac ustalone przez organizatora (gwiazda przestrzenna w sposób trwały osadzona na 1.5 m. drzewcu (kiju) lub obracająca się, może być podświetlana).
3) Konkurs będzie trwał od dnia 1 października do 30 listopada 2017 r.
4) Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
• przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne (tylko prace wykonane zbiorowo, tzn. z udziałem rodziców, opiekunów…).
• szkoła podstawowa- klasy IV-VI (wykonane indywidualnie i zbiorowo, w tym z udziałem osób starszych).
• młodzież i dorośli (jak wyżej).
3) Każdy z uczestników może przekazać po jednej pracy
4) Prace należy składać w siedzibie muzeum w terminie do 1 grudnia 2017 r.
5) Praca powinna być opisana wg powyższego wzoru:
• Imię, nazwisko / wiek / szkoła / rodzaj pracy
6) Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatora.
7) Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
8) Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Muzeum w dniach od 6 grudnia 2017 r. do 2 lutego 2018 r.
9) Prace zgłoszone do konkursu będzie można odebrać w ciągu tygodnia po zamknięciu wystawy (do 9 lutego 2018 r.).
10) Prace wezmą udział w orszaku Trzech Króli w związku z powyższym powinny być trwale zamocowane na kiju i zabezpieczone przed zimowymi warunkami atmosferycznymi.

§ 4
Ocena prac konkursowych
1) Muzeum jako organizator konkursu przyzna swoją nagrodę główną, pozostałe nagrody będą wynikiem plebiscytu osób zwiedzających wystawę i ogłoszone zostaną na jej zakończenie.
2) Jury weźmie pod uwagę:
• zgodność prac z tematem
• jakość i estetykę wykonania
• oryginalność pomysłu
• walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania
3) Decyzje muzealnej komisji konkursowej są ostateczne.

§ 5
Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody
1) Organizator przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
2) Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.
3) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora www.muzeum-zlotow.pl
4) Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste zamknięcie wystawy (finisaż) w dniu 2 lutego 2018 r.

§ 6
Postanowienia końcowe
1) Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie.
2) Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
3) Ostateczne decyzje w sprawach spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem, podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.
4) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Muzeum Ziemi Złotowskiej
ul. Wojska Polskiego 2a
77 – 400, Złotów
tel. 67 263 28 72, 791 358 556
dyrektor@muzeum-zlotow.pl

do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU GWIAZDA

INSPIRACJE:

    

Skip to content