poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  asystent muzealny

 

 1. Nazwa stanowiska pracy: asystent muzealny

 

 1. Miejsce pracy: Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
 • porządkowanie zbiorów muzealnych
 • nadzór nad eksponatami i księgozbiorem
 • udostępnianie zbiorów do celów naukowych
 • przygotowanie propozycji wystaw czasowych
 • pomoc w organizacji i obsłudze wydarzeń muzealnych
 • utrzymywanie porządku w miejscu pracy
 • przestrzeganie przepisów wewnętrznych muzeum

 

 1. Termin rozpoczęcia oraz wymiar czasu pracy:

Praca od 01.05.2019

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Kodeksem Pracy.

 

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
 • jest obywatelem polskim,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiada co najmniej wykształcenie wyższe licencjackie kierunków humanistycznych

związanych z działalnością muzeum,

 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 1. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
 • dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego
 • wiedza dotycząca historii miasta i regionu
 • doświadczenie w pracy muzealniczej
 • znajomość programu muzealnego MONA
 • umiejętność pracy w zespole
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, kultura osobista
 • kreatywność, odpowiedzialność, sumienność

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys / curriculum vitae
 • oryginał kwestionariusza osobowego (zał. nr 1)
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (zał. nr 2)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (zał. nr 3)
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 • kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów dodatkowych, o których mowa w pkt 6.

 

 1. Sposób i termin składania ofert:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie muzeum lub przesłać pocztą na adres Muzeum Ziemi Złotowskiej ul. Wojska Polskiego 2a, 77 – 400 Złotów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko: asystent muzealny” w terminie do dnia 31.03.2019 r.

 

Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej. Skany w/w dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: dyrektor@muzeum-zlotow.pl wpisując w tytule wiadomości „Dotyczy naboru na stanowisko: asystent muzealny”.

 

Aplikacje, które wpłyną do muzeum po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 3) jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1)

 

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

 

 1. Uwagi końcowe:

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

OGŁOSZENIE Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA:

MZZ ogłoszenie o naborze 2019

Skip to content