Złotów/Flatow 1370-2020 650 Jahre der Stadt

185,00 

Kategoria:

Opis

Das Buch, das anlässlich des 650-jährigen Jubiläums der Stadt Flatow/Złotów herausgegeben wird, präsentiert die Geschichte der Region und der Stadt von den Anfängen bis heute. Die gewählte Präsentationsform soll es jedem mehr oder weniger Geschichtskundigen der Region und der Stadt ermöglichen, schnell zum gesuchten Thema zu gelangen. Der erste Teil enthält eine erzählerische Darstellung der Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart, während der zweite Teil aus enzyklopädischen Einträgen besteht, die alle wichtigen Bereiche des städtischen Lebens abdecken – angefangen bei staatlichen und kommunalen Einrichtungen bis hin zu Produktion, Handel, Handwerk, Dienst und Schulen, Organisationen, Vereinen usw. ganz zu schweigen von verdienstvollen (oder nicht) Personen, die eine bedeutende Rolle im Leben der Stadt spielten. Gleichzeitig wurden auch die Flatower Bewohner berücksichtigt, auf deren beruflichen Leistungen auf nationaler und europäischer Ebene die Stadt stolz sein kann. Zweisprachige Links ermöglichen auch Personen ohne Kenntnisse der deutschen Sprache die Navigation durch das Material. Das Ganze ist mit mehr als 760 Fotos, Postkarten, Anzeigen, Tabellen, Listen, Plänen und anderen Artefakten illustriert, die sich auf die Vergangenheit von Flatow beziehen. Ihre Aufgabe ist es, die reiche, schöne und komplizierte Vergangenheit der Stadt zu zeigen. Das vorgestellte Buch soll die Bewohner nicht nur damit vertraut machen, sondern sie auch dazu anregen, über die Zukunft der Stadt nachzudenken.

 

 

Wydanie niemieckie monografii złotowskiej „Złotów 1370 – 2020, 650 – lecie miasta” Złotowa. Autorem publikacji jest prof. Joachim Zdrenka.

W książce, która ukazuje się z okazji jubileuszu 650-lecia miasta Złotowa, ujęte zostały dzieje regionu i miasta od czasów najdawniejszych aż do dziś. Przyjęta forma prezentacji ma wszystkim – bardziej lub mniej – zorientowanym w przeszłości regionu i miasta umożliwić szybkie dotarcie do poszukiwanego tematu. Stąd część pierwsza zawiera narracyjnie przedstawiony przebieg dziejów od starożytności do współczesności, zaś część druga składa się z haseł w formie encyklopedycznej ujmujących wszystkie najważniejsze dziedziny życia miasta – poczynając od instytucji państwowych i miejskich oraz zakładów produkcyjnych, handlowych, rzemieślniczych, usługowych, szkół, organizacji, stowarzyszeń itd., a kończąc na osobach zasłużonych, które odegrały znaczącą rolę w życiu miasta. Przy tym uwzględnieni zostali również złotowianie, których osiągnięciami zawodowymi o skali krajowej i europejskiej miasto może się szczycić. Dwujęzyczne odnośniki umożliwiają poruszanie się po materiale osobom nieznającym języka polskiego. Całość jest ilustrowana ponad 760 zdjęciami, widokówkami, reklamami, tabelami, wykazami, planami i innymi artefaktami związanymi z przeszłością Złotowa. Ich zadaniem jest ukazanie bogatej, jakże pięknej i skomplikowanej przeszłości miasta. Prezentowana mopnografia ma nie tylko przybliżyć mieszkańcom przeszłość ich rodzinnego grodu, ale również pobudzić ich do refleksji nad przyszłością miasta.

 

Spis treści:

1. Słowo burmistrza

2. Wstęp

3. Część pierwsza. Zarys dziejów.

4. Część druga. Hasła

5. Źródła i literatura

Oprawa twarda. 573 stron.

Może spodoba się również…