poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Szukamy pracownika!

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

specjalista ds. informacji turystycznej/przewodnik

CAŁOŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ ogloszenie o naborze 2020 IT

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 • kompleksowa obsługa klienta w zakresie informacji turystycznej
 • prowadzenie punktu IT, profilu na fb i zakładki strony www
 • doradztwo w wyborze optymalnych tras turystycznych, bazy noclegowej, gastronomicznej, sportowej, rekreacyjnej i leczniczej
 • opracowanie bazy danych dotyczącej atrakcji turystycznych regionu, jego zagospodarowania turystycznego i dostępności
 • gromadzenie informacji o imprezach i wydarzeniach w mieście i regionie
 • oprowadzanie turystów po mieście i okolicy (również w języku obcym)
 • oprowadzanie zwiedzających po zabytkach (w tym: spichlerz i muzeum)
 • udzielanie porad z zakresu rekreacji i turystyki
 • tworzenie kompleksowych ofert pobytowych
 • obsługa Złotowskiej Karty Turysty
 • sprzedaż map, wydawnictw, pamiątek regionalnych
 • nadzór nad budynkiem spichlerza
 • informowanie o wystawach i wydarzeniach odbywających się w Muzeum
 • dbanie o bezpieczeństwo i należyte użytkowanie mienia powierzonego opiece
 • dbanie o czystość, utrzymywanie porządku w miejscu pracy
 • pomoc przy organizacji spotkań i innych wydarzeń prowadzonych przez muzeum
 • wykonywanie prac związanych z montażem i demontażem wystaw
 • przestrzeganie przepisów wewnętrznych muzeum

Termin oraz wymiar czasu pracy:

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Praca od środy do niedzieli

Godziny pracy: w sezonie letnim 10-18, zimowym 8-16

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Kodeksem Pracy.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 • jest obywatelem polskim,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią

 Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 • obsługa kasy fiskalnej, komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość atrakcji turystycznych regionu
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego bądź niemieckiego
 • odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, uczciwość, wysoka kultura osobista
 • wiedza dotycząca historii miasta i regionu
 • doświadczenie w pracy z turystami

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys / curriculum vitae
 • oryginał kwestionariusza osobowego (zał. nr 1)
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (zał. nr 2)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (zał. nr 3)
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 • kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów dodatkowych, o których mowa w pkt 6.
Skip to content