poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

NABÓR NA STANOWISKO PRACY

MUZEUM ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

ETNOGRAFA 

 

WYMAGANIA:

1)       wykształcenie wyższe o kierunku etnografia, etnologia, antropologia kultury

2)       dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych

3)       samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy

4)       skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój Muzeum,

5)       kreatywność

6)       wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

7)       umiejętność opracowań naukowych oraz uzupełniania dokumentacji z zakresu etnografii i rzemiosła artystycznego oraz etnomuzykologii,

8)       mile widziana umiejętność w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz promocja Muzeum,

9)       znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,

 

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1)      opracowanie naukowe zbiorów oraz uzupełnienie dokumentacji z zakresu etnografii i rzemiosła artystycznego,

2)      prowadzenie badań naukowych związanych z dziedzictwem kulturowym regionu oraz gromadzenie i archiwizowanie materiałów naukowych z badań i kwerend,

3)      opracowanie katalogów, przewodników, informatorów, prac naukowych i popularno-naukowych z zakresu etnografii,

4)      organizacja oraz współorganizacja wystaw stałych i czasowych,

5)      doradztwo etnograficzne i współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i zespołami folklorystycznymi

6)      projektowanie oferty edukacyjnej,

7)      współpraca z mediami z zakresu działalności Muzeum,

8)      realizacja zadań związanych z promocją wydarzeń kulturalnych w Muzeum,

9)      opracowanie projektów i wniosków w naborach o środki ministerialne i unijne

10)   wykonywanie innych poleceń zleconych przez dyrektora

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. a)      CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 101,poz.926 z późn.zm.)
  2. b)      kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. c)      scan/kserokopia świadectw pracy ( jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  4. d)      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  5. e)      skan/kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  6. f)       oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. g)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać pod adres mailowy: dyrektor@muzeum-zlotow.pl

lub pocztowy: Muzeum Ziemi Złotowskiej ul. Wojska Polskiego 2a 77 – 400 Złotów w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko etnografa”

 

INFORMACJE DODATKOWE:

  1. a)      czas pracy : 40 godz. tygodniowo
  2. b)      okres próbny 3 miesiące wynagrodzenie : 2000 brutto

Osoby wstępnie zakwalifikowane o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Skip to content