poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

asystent muzealny

 

 1. Nazwa stanowiska pracy: asystent muzealny

 

 1. Miejsce pracy: Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
 • organizacja wydarzeń w zabytkowej kaplicy i nadzór nad obiektem,
 • koordynacja działań w obiektach podlegających Muzeum (Kaplica, Spichlerz, Zagroda Krajeńska, Punkt Informacji Turystycznej),
 • organizacja oraz współorganizacja wystaw stałych i czasowych,
 • oprowadzanie zwiedzających po wystawach,
 • współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i zespołami folklorystycznymi,
 • opracowanie oraz uzupełnienie dokumentacji fotograficznej i merytorycznej Muzeum,
 • realizacja zadań związanych z promocją wydarzeń kulturalnych w Muzeum,
 • współpraca z mediami z zakresu działalności Muzeum,
 • informowanie o wystawach i wydarzeniach odbywających się w Muzeum,
 • udostępnianie zbiorów do celów badawczych i poznawczych w formie elektronicznej i analogowej,
 • opracowanie projektów i wniosków w naborach o środki ministerialne i unijne,
 • dbanie o bezpieczeństwo i należyte użytkowanie mienia powierzonego opiece,
 • dbanie o czystość, utrzymywanie porządku w miejscu pracy,
 • przestrzeganie przepisów wewnętrznych muzeum,
 • wykonywanie innych poleceń zleconych przez dyrektora

 

 

 

 1. Termin oraz wymiar czasu pracy:

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Praca: od poniedziałku do piątku, oraz w trakcie wydarzeń

Godziny pracy: 8-16

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz Kodeksem Pracy.

 

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
 • jest obywatelem polskim,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią

 

 1. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
 • obsługa kasy fiskalnej, komputera i urządzeń biurowych
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego bądź niemieckiego
 • odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, uczciwość, wysoka kultura osobista
 • wiedza dotycząca historii miasta i regionu
 • znajomość atrakcji turystycznych regionu
 • doświadczenie w pracy z grupami

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys / curriculum vitae
 • oryginał kwestionariusza osobowego (zał. nr 1)
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (zał. nr 2)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (zał. nr 3)
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 • kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów dodatkowych, o których mowa w pkt 6.

 

 

 

 1. Sposób i termin składania ofert:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie muzeum lub przesłać pocztą na adres Muzeum Ziemi Złotowskiej ul. Wojska Polskiego 2a, 77 – 400 Złotów,               w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko: asystent muzealny” w terminie do dnia 26.11.2021 r.

 

Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej. Skany w/w dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: dyrektor@muzeum-zlotow.pl wpisując w tytule wiadomości „Dotyczy naboru na stanowisko”.

 

Aplikacje, które wpłyną do muzeum po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 3) jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1)

 

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

 

 1. Uwagi końcowe:

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Ogłoszenie o naborze XI 2021 – załączniki! pdf

Skip to content