poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

KONKURS PLASTYCZNY „Szopka złotowska”

Wzorem lat ubiegłych Muzeum Ziemi Złotowskiej ogłasza konkurs bożonarodzeniowy, tym razem na SZOPKĘ ZŁOTOWSKĄ! Do konkursu zapraszamy szkoły, przedszkola, instytucje, a także osoby indywidualne (rodziny). Organizator nie narzuca ani techniki wykonania pracy, ani materiałów, ani rozmiarów. Zachęca jedynie, by szopki nawiązywały        do tradycyjnych elementów kultury materialnej Krajny Złotowskiej, były oryginalne, estetyczne i angażowały jak największą ilość osób. Termin złożenia prac mija 30 grudnia 2022 r., a uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 2 lutego 2023 r. Najciekawsze szopki znajdą się na wystawie czasowej, a ich autorów nagrodzimy stosownie do hojności Patrona Konkursu Burmistrza Miasta Złotowa Adama Pulita.

Regulamin podany do publicznej wiadomości 6 grudnia 2022 roku, o godz. 15:30 podczas otwarcia wystawy „Magia Szopki Krakowskiej”.

REGULAMIN KONKURSU szopka złotowska do pobrania pdf!

Regulamin konkursu plastycznego „Szopka złotowska”

 • 1

Cele Konkursu

 • Celem konkursu jest:
 • zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o kulturze, historii i naturze regionu
 • kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego
 • uwrażliwienie na duchowe aspekty życia
 • rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności
 • pobudzenie twórczej wyobraźni
 • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi
 • promowanie osiągnięć osób uzdolnionych plastycznie
 • 2

Organizator i Patron Konkursu

 • Organizatorem Konkursu jest Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie
 • Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta Złotowa
 • 3

Założenia organizacyjne

 • Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej: szopki złotowskiej.
 • Technika i forma prac:
 • praca przestrzenna o dowolnych rozmiarach
 • materiał i technika dowolna
 • Konkurs będzie trwał od dnia 6 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 • przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne (tylko prace wykonane zbiorowo lub z udziałem rodziców, opiekunów).
 • szkoła podstawowa – klasy IV-VIII (wykonane indywidualnie i zbiorowo, w tym z udziałem osób starszych).
 • młodzież i dorośli (wykonane indywidualnie i zbiorowo).
 • Każdy z uczestników może przekazać po jednej pracy.
 • Prace należy składać w Galerii za winklem, plac Paderewskiego 13 w Złotowie w terminie od 6 do 30 grudnia 2022 r.
 • Praca powinna być opisana wg podanego poniżej wzoru:
 • Imię i nazwisko, wiek, szkoła/instytucja, technika, rodzaj pracy (indywidualnie / zbiorowo / z udziałem dorosłych)
 • Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatora. Prace mogą zostać wykorzystane w celach promocyjnych (np. w mediach, portalach społecznościowych, na stronie internetowej MZZ, w materiałach multimedialnych promujących działalność muzeum itp.).
 • Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu.
 • Administratorem danych osobowych jest Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie, ul. Wojska Polskiego 2a 67 263 28 72. Inspektorem danych osobowych jest Alicja Mendyk tel.500 329 056 email: am-iod@wp.pl. Dane osobowe, w tym również wizerunek, przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz wręczenia nagród. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym                    do wzięcia udziału w Konkursie.
 • Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do: wglądu do danych osobowych, żądania   ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody oraz złożenia skargi            do prezesa UODO. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się      w treści klauzuli informacyjnej, dostępnej w siedzibie oraz na stronie internetowej muzeum.
 • Prace będą prezentowane na wystawie konkursowej w Galerii za winklem, plac Paderewskiego 13      w Złotowie w dniach od 5 stycznia 2023 r. do 2 lutego 2023 r.
 • Prace zgłoszone do konkursu będzie można odebrać w ciągu tygodnia po zamknięciu wystawy        (od 3 do 9 lutego 2023 r.).
 • Prace przekazane na Konkurs i nieodebrane po 9 lutego 2023 przechodzą na własność Organizatora.
 • 4

Ocena prac konkursowych

 • Muzeum jako organizator konkursu przyzna nagrodę główną
 • Jury weźmie pod uwagę:
 • zgodność prac z tematem – nawilżanie do kultury Krajny Złotowskiej
 • jakość i estetykę wykonania
 • oryginalność pomysłu
 • walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania
 • Decyzje muzealnej komisji konkursowej są ostateczne.
 • Pozostałe nagrody będą wynikiem plebiscytu osób zwiedzających wystawę.
 • Każdy zwiedzający wystawę w okresie jej trwania otrzyma kartę do głosowania, na której należy wypisać numery trzech różnych wybranych przez siebie prac.
 • Karty do głosowania niezawierające trzech różnych numerów będą uznane za nieważne.
 • 5

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody

 • Organizator przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 • Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.
 • Wyniki ogłoszone zostaną na zakończenie wystawy.
 • Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste zamknięcie wystawy w dniu   2 lutego 2023 r.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora www.muzeum-zlotow.pl
 • 6

Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie.
 • Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 • Ostateczne decyzje w sprawach spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem, podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

Skip to content