poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Podnoszenie jakości usług w Zagrodzie Krajeńskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Operacja pn. Turystyka i rekreacja – podnoszenie jakości usług w Zagrodzie Krajeńskiej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest podniesienie zdolności Muzeum Ziemi Złotowskiej do świadczenia usług.

Projekt został zrealizowany na obszarze, na którym znajduje się Zagroda Krajeńska, własność Gminy Miasto Złotów. W 2021 roku Zagroda Krajeńska została użyczona Muzeum Ziemi Złotowskiej na cele adaptacji obiektu do celów muzealnych. W związku z powyższym obiekt wymagał realizacji zaplanowanych w projekcie prac celem jego dostosowania do możliwości prezentowania ekspozycji zgromadzonych przez wnioskodawcę.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących elementów:

– podniesienie zdolności organizacji wystaw i wydarzeń czasowych poprzez zakup wyposażenia (domek ogrodowy, grzejniki elektryczne, kominek elektryczny, regały magazynowe, gabloty szklane, szyny galeryjne, oświetlenie punktowe),

– poprawę jakości ekspozycji stałej oraz organizację czasowych prezentacji tematycznych i wydarzeń dla rożnych grup odbiorców poprzez zakup wyposażenia i sprzętu (namioty wystawiennicze, ekspozytory wystawiennicze, przenośny system nagłośnieniowy, system audiowizualny, piaskownica z daszkiem, przedłużacze na bębnie),

– przygotowanie materiałów informacyjnych dot. oferty Zagrody Krajeńskiej (ulotki edukacyjne, oklejenie tablic informacyjnych),

– stworzenie nowej oferty rekreacyjnej i turystycznej poprzez zakup rikszy do przewozu turystów, dostosowanej do korzystania przez rodzica z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową,

– realizację działań sprzyjających ochronie środowiska – wnioskodawca dokonał nasadzenia roślin na terenie Zagrody Krajeńskiej, zakupu zbiorników na deszczówkę oraz zabezpieczenia brzegu przy wodzie palisadą wiklinową.

Grupami docelowymi projektu są:

– Mieszkańcy Złotowa oraz obszaru LSR – jako najwięksi użytkownicy miasta, grupa docelowa ma największy dostęp do efektów projektu, wszystkie pokolenia.

– Turyści i przyjezdni – z uwagi na obrany kierunek rozwoju miasta (Złotów. Wielkopolskie Zdroje) oraz realizację wielu działań przez Gminę Miasto Złotów w zakresie zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta, docelowa grupa jest istotna z tego punktu widzenia.

– Obiekt jest ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych osób.

Przy obiekcie zniwelowano bariery architektoniczne powodujące trudności dla osób z niepełnosprawnościami. Powstała infrastruktura jest ogólnodostępna i służy wszystkim mieszkańcom i potencjalnie zainteresowanym turystom. Realizacja projektu wpływa na poprawę dostępności infrastruktury dla grup defaworyzowanych.

W wyniku realizacji projektu w chacie prezentowane są nadal zabytki kultury ludowej, na które brak miejsca w samym muzeum. W oborze organizowane są stałe i czasowe wystawy oraz wydarzenia skierowane do wszystkich zidentyfikowanych grup odbiorców obiektu, w tym turystów. Do tej pory obiekt cieszył się dużym zainteresowaniem turystów. W wyniku realizacji projektu wzrasta jego atrakcyjność turystyczna.

W wyniku realizacji wskazanego zakresu przedsięwzięcia osiągnięty został założony cel ogólny i szczegółowy LSR.

W wyniku realizacji projektu doszło do wzrostu atrakcyjności obszaru LSR, miasta Złotów ponieważ w jej ramach funkcjonować został zmodernizowanych i wyposażony obiekt o charakterze turystyczno-rekreacyjnym.

Realizacja zadania pozytywnie wpływa na proces przyciągania turystów na obszar LSR, nie tylko z obszarów sąsiednich gmin i powiatów, ale także z całego województwa, kraju.

Przedmiotowa inwestycja wpływa na realizację zamierzeń wnioskodawcy określonych w szerszej perspektywie mających na celu podniesienie jakości zagospodarowania i wykorzystania przestrzeni publicznych służących poprawie i rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Wnioskodawca oświadcza, iż planowana do powstania infrastruktura będzie udostępniana, przez co najmniej 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR płatności ostatecznej. W ramach operacji, Muzeum Ziemi Złotowskiej nie będzie uzyskiwać dochodu – pobierane opłaty nie będą przewyższać kosztów funkcjonowania obiektu.

Skip to content